Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie zawierania umów sprzedaży produktów ze sklepu internetowego ARWIN zawieranych w ramach sprzedaży detalicznej

ARWIN ul. Sitarska 22, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181513669, REG: 060010954, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych w ramach sklepu internetowego www.arwin.pl należącego do Firmy ARWIN (zwany dalej „Regulaminem”).


§ 1 Postanowienia ogólne

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

ARWIN – ARWIN Iwona Winogrodzka z siedzibą przy ul. Sitarskiej 22, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181513669, działająca jako podmiot świadczący usługę sprzedaży Produktów dla Klientów z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej na warunkach ustalonych w Regulaminie

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która korzysta z Serwisu jako usługobiorca w odniesieniu do usługi świadczonej drogą elektroniczną i nabywa Produkty.

Cennik – udostępniane Klientowi w Serwisie zestawienie Produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży ARWIN wraz z ich ceną;

Produkty – zestaw towarów znajdujących się w aktualnej ofercie sprzedaży ARWIN w sklepie internetowym www.arwin.pl;

Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.sklepartis.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;

Sklep internetowy – funkcjonalnie wydzielona część przedsiębiorstwa ARWIN przeznaczona do obsługi sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu Serwisu;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Klienta, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez System teleinformatyczny obejmujące określenie nabywanego Produktu, dyspozycję obciążenia rachunku lub karty płatniczej Klienta ceną nabywanego Produktu bądź zobowiązanie do zapłaty przy odbiorze Produktu oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, określone w Regulaminie.

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną umożliwiające zapoznanie się z ofertą w zakresie dostępnych Produktów oraz zawarcie umowy sprzedaży Produktów z wykorzystaniem Serwisu jest ARWIN.

Regulamin określa:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;

warunki sprzedaży Produktów;

tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych przez Klientów z ARWIN przy wykorzystaniu Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

ARWIN sprzedaje Produkty na podstawie umów zawartych z wykorzystaniem oświadczeń woli złożonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu na zasadach ustalonych w Regulaminie.

Ceny Produktów określone w Cenniku obowiązują wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem Serwisu.§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu.

Połączenie z Serwisem w odniesieniu do operacji wykonywanych w związku z dokonywaniem płatności za zakupiony Produkt jest szyfrowane przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych narzędzi zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych, bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i realizacji Zamówienia.


§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARWIN

ARWIN świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Klient korzystający z Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat za udostępnienie treści zamieszczonych w Serwisie. Klient ponosi natomiast koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących jego połączenia.

Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient

Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłącza odpowiedzialność ARWIN z tytułu niewykonania umowy oraz może spowodować zastosowanie wobec Klienta sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.


§ 5 Warunki zawierania Umowy sprzedaży Produktów i realizacji Zamówień

Klient może nabyć wybrany przez siebie Produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego ARWIN po zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej poprzez Serwis.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktu jest złożenie przez Klienta zamówienia, które obejmuje:

udostępnienie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji zamówienie poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji w bazie Klientów ARWIN albo poprzez wypełnienie formularza danych stosowanego na potrzeby jednorazowego zamówienia,

zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu

dokonanie wyboru formy zapłaty za nabyte Produkty

Zamówienie uważa się za złożone po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep internetowy ARWIN zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest informowany komunikatem elektronicznym poprzez Serwis. Przyjęcie Zamówienia do realizacji oznacza zawarcie pomiędzy ARWIN a Klientem umowy sprzedaży bez potrzeby odręcznego podpisywania odrębnego dokumentu.

Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie kontaktując się pod numerem +48 609 932 358 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@arwin.pl w terminie 6 godzin od złożenia Zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

płatność gotówką w biurze ARWIN;

płatność "za pobraniem" zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej;

płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy ARWIN: Bank PEKAO 20124028451111001070801595;

płatność akceptowaną przez Serwis kartą płatniczą (jeśli ta opcja będzie dostępna).

W przypadku Produktów wysyłanych przesyłką listową lub kurierską, do kwoty należnej ARWIN w związku z realizacją zamówienia doliczany będzie koszt wysyłki określony w Cenniku.

Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Produkty. W przypadku Zamówienia z płatnością za pobraniem Produkty wysyłane są na wskazany przez Klienta adres. Istnieje możliwość odbioru Produktów w punktach odbioru wskazanych adresem na stronie internetowej Serwisu i godzinach pracy określonych w Serwisie.

Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie internetowym ARWIN jest podanie przez Klienta prawdziwych informacji. W przypadku podania nieprawdziwych danych konto po weryfikacji zostanie usunięte.

W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji dokonanie zakupów w Sklepie internetowym ARWIN uwarunkowane jest wprowadzeniem przez Klienta loginu i hasła, które uzyskuje się podczas rejestracji. W przypadku problemów pracownicy ARWIN udzielają wszystkich niezbędnych informacji i pomagają zarejestrować się w Serwisie. Wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją w Serwisie można uzyskać pod numerem telefonu +48 609 932 358.

Klient nie może anulować ani wycofać Zamówienia, które już zostało zrealizowane lub wysłane przez ARWIN.

Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 5 lub więcej dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia za pobraniem lub od dnia otrzymania zapłaty za zamówienia płatne przelewem.

Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. ARWIN zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji Zamówień, których czas dostawy wynosi powyżej 7 dni, gdyż Produkty z takim czasem realizacji sprowadzane są na specjalne Zamówienie.

Aktualny status realizacji Zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu internetowego ARWIN po zalogowaniu się na swoje konto otwierane po zarejestrowaniu się Klienta w Serwisie.

Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji i czas dostawy.

Przesyłki dostarczane są przez  Firmę Kurierską.
Dostarczamy zamówienia na terenie Polski i za Granicę.

Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Sklep internetowy ARWIN poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail, podany przez Klienta, bądź kontaktując się telefonicznie. W przypadku opłacenia Zamówienia, ARWIN dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconych środków na rachunek lub rachunek karty płatniczej, z którego wpłata nastąpiła.


§ 6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta pozyskiwanych przy zawieraniu umowy sprzedaży Produktów oraz danych zarejestrowanych w bazie Klientów jest ARWIN.

Dane osobowe w zakresie objętym formularzami stosowanymi przy zawieraniu umów sprzedaży Produktów oraz przy rejestracji Klientów są przetwarzane przez ARWIN zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Klienta po zawarciu umowy sprzedaży.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania.

ARWIN nie udziela telefonicznych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w administrowanych przez siebie zbiorach.

Klient może w każdym momencie zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.

ARWIN zapewnia, że żądanie wykreślenia z listy mailingowej podanego wcześniej adresu e-mail przez Klientów, zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu tego żądania przez ARWIN telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie.§ 7 Postępowanie reklamacyjne i zwrot Produktów

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych ze sprzedażą Produktów.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ARWIN należy składać w formie pisemnej do ARWIN na adres: biuro@arwin.pl

ARWIN może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.

ARWIN udziela odpowiedzi na złożoną reklamację wyłącznie pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu nabytego w Sklepie internetowym ARWIN bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki, o ile Klient zwróci Produkt znajdujący się w nieotwieranym i nienaruszanym w żaden sposób przez Klienta oryginalnym opakowaniu producenta.

Zwracany Produkt ARWIN przyjmuje w terminie miesięcznym od daty wysłania Zamówienia. ARWIN zwraca cenę uiszczoną przez Klienta za Produkt w terminie 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Wszystkie przesyłki należy kierować na adres:

ARWIN Iwona Winogrodzka

ul. Sitarska 22

23-400 Biłgoraj

ARWIN nie przyjmuje przesyłek wysłanych w sposób wymagający uiszczenia przez ARWIN jakichkolwiek opłat przy odbiorze przesyłki.


§ 10 Postanowienia końcowe

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści,
w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

ARWIN nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z tytułu świadczonej usługi drogą elektroniczną, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane zostało okolicznościami, na które ARWIN nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.